Skip to content

CHÚ GIẢI – CHÚ ĐẠI BI

April 18, 2012

Image

 

CHÚ ĐẠI BI

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

1

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2

Nam mô a rị da

3

Bà lô yết đế thước bát ra da

4

Bồ đề tát đỏa bà da

5

Ma ha tát đỏa bà da

6

Ma ha ca lô ni ca da

7

Án

8

Tát bàn ra phạt duệ

9

Số đát na đát tỏa

10

Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da

11

Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

12

Nam mô na ra cẩn trì

13

Hê rị ma ha bàn đa sa mế

14

Tát bà a tha đậu du bằng

15

A thệ dựng

 

16

Tát bà tát đa, na ma bà tát đa (*) na ma bà dà

17

Ma phạt đặt đậu

18

Đát điệt tha

19

Án, a bà lô hê

20

Lô ca đế

21

Ca ra đế

22

Di hê rị

23

Ma ha bồ đế tát đỏa

 

24

Tát bà tát bà

25

Ma ra ma ra

26

Ma hê ma hê, rị đà dựng

27

Cu lô cu lô yết mông

28

Độ lô độ lô phạt xà da đế

29

Ma ha phạt xà da đế

30

Đà ra đà ra

31

Địa rị ni

32

Thất phật ra da

33

Giá ra giá ra

34

Mạ mạ phạt ma ra

35

Mục đế lệ

36

Y hê di hê

37

Thất na thất na

38

A ra sâm phật ra xá rị

39

Phạt sa phạt sâm

40

Phật ra xá da

41

Hô lô hô lô ma ra

42

Hô lô hô lô hê rị

43

Ta ra ta ra

44

Tất rị tất rị

45

Tô rô tô rô

46

Bồ đề dạ – bồ đề dạ

47

Bồ đà dạ – bồ đà dạ

48

Di đế rị dạ

49

Na ra cẩn trì

50

Địa rị sắt ni na

51

Ba dạ ma na

52

Ta bà ha

53

Tất đà dạ

54

Ta bà ha

55

Ma ha tất đà dạ

56

Ta bà ha

57

Tất đà du nghệ

58

Thất bàn ra dạ

59

Ta bà ha

60

Na ra cẩn trì

61

Ta bà ha

62

Ma ra na ra

63

Ta bà ha

64

Tất ra tăng a mục khư da

65

Ta bà ha

66

Ta bà ma ha a tất đà dạ

67

Ta bà ha

68

Giả kiết ra a tất đà dạ

69

Ta bà ha

70

Ba đà ma yết tất đà dạ

71

Ta bà ha

72

Na ra cẩn trì bàn đà ra da

73

Ta bà ha

74

Ma bà rị thắng yết ra dạ

75

Ta bà ha

76

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77

Nam mô a rị da

78

Bà lô kiết đế

79

Thước bàn ra dạ

80

Ta bà ha

81

Án tất điện đô

82

Mạn đa ra

83

Bạt đà dạ

84

Ta bà ha

(*) Các bản hiện đang lưu hành,

được trì tụng rộng rãi ở Việt Nam thiếu năm chữ này.

 

CHÚ GIẢI: CHÚ ĐẠI BI

 
 
 

1

Xin quy y Tam Bảo vô biên vô tận trong khắp mười phương

2

Kính lễ các bậc Thánh giả

3

Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát

4

Khấu đầu đảnh lễ Bồ Tát Bất Không Quyến Sách

5

Hướng tha đảnh lễ các vị Đại Bồ Tát

6

Cúi đầu đảnh lễ Thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

7

Kính lễ Bổn mẫu

8

Kính lễ Đấng Tự Tại Thế Tôn

9

Ngưỡng nguyện đến sự gia hộ của Tam Bảo

10

Xin đem hết toàn tâm, toàn ý để quy y và đảnh lễ Tam Bảo

11

Với Bồ Tát Quán Thế Âm ở Phổ Đà Sơn

12

Quy y và quy mạng các hàng Bồ Tát đầy lòng Từ Bi,

Tâm Cung kính, Tâm Vô Thượng Bồ Đề bảo hộ cho mọi loài

13

Có Tâm Đại Quang Minh (Quán tâm không)

14

Tâm bình đẳng, tâm Vô Vi, tâm Vô kiến thủ

15

Ty hạ tâm, Vô tạp loạn tâm

(Sau đây là mười loại Tâm, là tướng của Đà La Ni mà các hàng Bồ Tát đã tu tập thành tựu Phật quả.

Chúng sanh cũng phải hành trì theo tinh thần của kinh nầy chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp).

16

Đại thân tâm Bồ Tát, Pháp Vương tử, chư Phật thường trụ khắp mười phương

17

Thỉnh nguyện sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát mười phương

18

Tức thuyết chú viết

19

Bồ Tát

20

Quán Thế Âm

21

Đấng Bi giả

22

Con xin y giáo phụng hành

23

Chư vị Bồ Tát công hạnh trang nghiêm viên mãn do định huệ song tu

(Từ câu 24 đến 74, gồm có 42 thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của hàng Bồ Tát).

24

Bảo thủ nhãn ấn pháp

25

Như ý châu thủ nhãn ấn pháp

26

Ngũ sắc vân thủ nhãn ấn pháp. Thanh liên hoa thủ nhãn ấn pháp

27

Bảo loa thủ nhãn ấn pháp

28

Nguyệt tịnh ma ni thủ nhãn ấn pháp. Bàng bi thủ nhãn ấn pháp

29

Bảo kính thủ nhãn ấn pháp

30

Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp

31

Thiết câu thủ nhãn ấn pháp

32

Nhật tinh ma ni thủ nhãn ấn pháp

33

Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp

34

Hóa cung điện thủ nhãn ấn pháp

35

Dương chi thủ nhãn ấn pháp

36

Độc lâu trượng thủ nhãn ấn pháp

37

Bảo cảnh thủ nhãn ấn pháp

38

Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp. Sở châu thủ nhãn ấn pháp

39

Bảo cung thủ nhãn ấn pháp

40

Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp

41

Kim trọc ngọc hoàn thủ nhãn ấn pháp

42

Bảo bát thủ nhãn ấn pháp

43

Kim cang xử thủ nhãn ấn pháp

44

Hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp

45

Cam lồ thủ nhãn ấn pháp

46

Bất thối kim luân thủ nhãn ấn pháp

47

Đảnh thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp

48

Tích trượng thủ nhãn ấn pháp

49

Hồ bình thủ nhãn ấn pháp

50

Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp

51

Bảo tiễn thủ nhãn ấn pháp

52

Trong chú Đại Bi, câu này rất quan trọng, được nhắc đến 14 lần,

cùng một lúc có tất cả 6 nghĩa: thành tựu, cát tường, viên tịch (công đức viên mãn),

 tức tai (mọi tai nạn được tiêu trừ), tăng ích, vô trú (không chấp trước, không vướng mắc)

53

Có 5 nghĩa: thành tựu đốn kiết (sở cầu nguyện tức khắc được an lành toại ý),

thành biện (làm việc gì điều được kết quả viên mãn), thành lợi (mọi việc làm điều thành tựu, ích lợi),

 nhất thiết nghĩa thành tựu (làm bất cứ điều gì cũng thành tựu),

sở cung xưng tán (mọi người cung kính khen ngợi công đức)

54

Ta bà ha

55

Thành tựu được công đức thù thắng và đạo nghiệp viên mãn

56

Câu 53, 54, 55 và 56 là Bảo Kinh thủ nhãn ấn pháp

57

Tất đà: thành tựu lợi ích; du nghệ: vô vi, còn gọi là hư không, tức thể tánh)

58

Bảo kiếp thủ nhãn ấn pháp

59

Ta bà ha

60

Bảo bình thủ nhãn ấn pháp

61

Ta bà ha

62

Quyến sách thủ nhãn ấn pháp

63

Ta bà ha

64

Bảo phủ thủ nhãn ấn pháp

65

Ta bà ha

66

Bồ đào thủ nhãn ấn pháp

67

Ta bà ha

68

Bạt chiết la thủ nhãn ấn pháp

69

Ta bà ha

70

Hồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp

71

Ta bà ha

72

Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp

73

Ta bà ha

74

Tổng nhiếp thiên tý thủ nhãn ấn pháp

75

Ta bà ha

76

Nguyện quy y Tam Bảo

77

Nguyện quy y Hiền Thánh Tăng

78

Quán

79

Tự Tại Bồ Tát

80

Ta bà ha

81

Lãnh thổ hay cương vực của mình đã được thành tựu

82

Đạo tràng hay pháp hội

83

Toại tâm viên mãn

84

Thành tựu

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: